چارت سازمانی

نمودار کلی شرکت امداد خودرو رفاه ایرانیان

چارت سازمانی

 • هیئت مدیره
 • مدیر عامل
 • معاونت مهندسی سیستم ها
 • مدیریت تشکیلات و روشها
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • معاونت عملیات اجرایی
 • مدیریت نظارت و بازرسی
 • نظارت بر امدادگران
 • رسیدگی به شکایات
 • مدیریت مرکز پیام
 • مدیریت امور امدادگران
 • نمایندگی امداد
 • نمایندگی تعمیرگاه ها
 • معاونت امور اداری و مالی
 • حسابداری
 • حقوقی
 • کارگزینی
 • روابط عمومی
 • معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
 • مدیریت کنترل پروژه
 • مدیریت تحقیق و توسعه نظرسنجی
 • مدیریت برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی
 • معاونت بازرگانی و امور مشتریان
 • مدیریت طراحی و مهندسی محصول
 • مدیریت بازاریابی و فروش
 • مدیریت امور مشتریان